ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ.Kannada Language

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೇಸಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೩ :ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ನೋಟಗಳು

Posted on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2013. Filed under: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ.Kannada Language, ಕರ್ನಾಟಕ, ಜರ್ಮನಿ, ವ್ಯೂರ್ತ್ಸ್ ಬುರ್ಗ್, Kannada Summer School, Wurzburg |

ಜರ್ಮನಿಯ ವ್ಯೂರ್ತ್ಸ್ ಬುರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಡಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಬೇಸಗೆ ಶಿಬಿರ ‘ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨ ರಿಂದ ೧೪ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು . ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು , ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಸುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತೀವ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಡಾ . ಕತ್ರಿನ್ ಬಿಂದರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದೆವು . ಸಾರಾ ಮೆರ್ಕ್ಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ , ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಿದರು . ಪ್ರೊ . ಹೈದ್ರೂನ್ ಬ್ರೂಕ್ನರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು .
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತೀವ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ , ಕಳೆದ ಎರಡು ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ . ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ , ಸೌಜನ್ಯದ ನುಡಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು , ಬಳಿಕ ದಿನಬಳಕೆಯ ಪದಗಳ ವಿಷಯಾನುಸಾರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪದಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ .

ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿಮಾಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ  ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಕಾಗುವುದು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಧ್ವನಿಮಾಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ .; ಟ ,ಡ , ಣ , ಳ ‘- ಇವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಂತ್ಯ ಧ್ವನಿಮಾಗಳಾದ ‘ತ ,ದ , ನ , ಲ ‘ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ  ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ : ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅನ್ನ .

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ . ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಯಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ , ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು , ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಳಸಲು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತೇವೆ . ಬೇಕು , ಬೇಡ , ಸಾಕು , ಸಾಲಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ , ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ , ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ – ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು  ಷಷ್ಠೀ , ಚತುರ್ಥಿ , ದ್ವಿತೀಯಾ , ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಮೀ – ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಮುಂದೆ ವಿಧ್ಯರ್ಥಕ , ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ . ಬಳಿಕದ ಹಂತ -ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ‘ ಇರ್ ‘ ಮತ್ತು ‘ ಇದ್ ‘ ಗಳ ಪ್ರಯೋಗ . ಮುಂದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಹತೇಕ ಎಲ್ಲ ದಿನಬಳಕೆಯ ಕ್ರಿಯಾ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕೊನೆಗೆ ಭೂತ ಕೃದಂತದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .
ಎರಡು ವಾರಗಳ ( ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ) ಈ ಶಿಬಿರದ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ,ಪದಕೋಶ , ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಡು ಮಾತು – ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ .

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು  ನಮ್ಮ ಕಲಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿನದಿನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು  ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ . ಪ್ರತೀ ದಿನ ನಾವು ಮೂವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ  ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ  ನಾವು  ಕಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು -ಇವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ಬಳಿಕದ ಬಿಡುವಿನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ  ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ . ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀದಿನ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಿಸುವುಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .
ಎರಡನೆಯ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇಬ್ಬರು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ,ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ , ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅವರ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ,ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು , ಅವರು ಕರಿಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಸೂಚಕ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು .
ಅಂತಹ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಳಗಿನ ಬಹುಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ .
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ .

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ

Posted on ನವೆಂಬರ್ 16, 2011. Filed under: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ.Kannada Language, ಜರ್ಮನಿ | ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , |

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ.ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಗ್ರಂಥ ,ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ.ಅದು HANS  JENSEN ಅವರ  ‘GRAMMATIK  DER  KANARESISCHEN SCHRIFTSPRACHE ‘ : Publication-VEB VERLAG ENZYKLOPADIE  ,LEIPZIG ,1969.( ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ). ಹನ್ಸ್ ಯೆನ್ಸೇನ್ ( Hans Jensen) ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜರ್ಮನ್  ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ .( ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮೮೪-೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೩ ).ಕೀಲ್ (Kiel ) ನಲ್ಲಿ ೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೆನ್ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಹುಪಾಲು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು ಪೂರ್ವಜರ್ಮನಿಯ ರೋಸ್ಟಾಕ್ ( Rostock ) ನಲ್ಲಿ.ಅವರು ೧೯೪೩ರಿನ್ದ ೧೯೫೭ರವರೆಗೆ ರೋಸ್ಟಾಕ್ ನ ‘ತೌಲನಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ‘ದ ವಿಭಾಗ /ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಅಧ್ಯಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೆನ್ಸೇನ್ ಅವರು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ  ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು-ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ; ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ; ಪಾಲಿನೆಸಿಯನ್ ; ಆಫ್ರಿಕನ್ ; ಏಷಿಯಾದ ಭಾಷೆಗಳು;ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬರವಣಿಗೆ.

ಯೆನ್ಸೇನ್ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಲಿಖಿತ ) ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈರೀತಿ ಇವೆ :

೧.ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ( Einleitung ) ೨.ಬರವಣಿಗೆಯ ಪಾಠ /ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ( Schriftlehre ) ೩.ಧ್ವನಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ /ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಪಾಠ ( Lautlehre)  ೪.ಆಕೃತಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ( Morphologie ) ೫.ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ( Syntax ).

ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ,ಅವುಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಬಳಿಕ ‘ಪದ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಸೂಚಿ’ (Wort- Und Sachregister)  ಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ,ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ‘ಕನ್ನಡ-ಜರ್ಮನ್’ ಅರ್ಥಕೋಶದಂತೆ ಇದೆ.

ಲೇಖಕನ ಮಾತಿನ ಮುನ್ನುಡಿ (Vorwort) ಯಲ್ಲಿ ಯೆನ್ಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ :”ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿವೆ.ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ,ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ೧೯೫೯ರ ಮುದ್ರಣದ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.’ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ‘ನ ೧೮೬೧ರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.”

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ ಹನ್ಸ್ ಯೆನ್ಸೇನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಾಗಲೀ,ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದದ್ದಾಗಲೀ -ಇಂತಹ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇಲ್ಲ.ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ವಿದ್ವತ್ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ,ಬಹುಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಜರ್ಮನ್ ಮಿಶನರಿಗಳು ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಬೈಬಲಿನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.ಅವರು ಇದ್ದ ಆಗಿನ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಂತ ತೃಪ್ತಿಯ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಯೆನ್ಸೇನ್ ತಾವು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.M.S.Andronov ,Jules Bloch,William Bright,R.Caldwell,B.Graeter,Thomas Hodson,F. Kittel,Harold Spencer,F.Ziegler,Krishnamacharya,R.C.Hiremath  ಇವರ ವ್ಯಾಕರಣಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತುKittel,Ziegler,Ranga Rao,T.Burrw-M.B.Emeneau,J.Bucher  ,Reeve-Sanderson  ಇವರ ನಿಘಂಟುಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಹನ್ಸ್ ಯೆನ್ಸೇನ್ ಅವರ ಈ ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರಂಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಟ,ಪರಿವಿಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳು (7,8,9,10 ),ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಎರಡು ಪುಟಗಳು( ಪುಟ 16ಮತ್ತು17 ) ,ಕನ್ನಡ ಪಾಠದ ಕತೆಯ ಒಂದು ಪುಟ ( 173  ),ಪದ ಮತ್ತು ವಿಷಯಸೂಚಿಯ ಮೊದಲ ಪುಟಗಳು(175,176,177) -ಇವನ್ನು ಸ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.( ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.) ಹನ್ಸ್ ಯೆನ್ಸೇನ್  ಅವರ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ.೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ನಾನು  ಜರ್ಮನಿಯ ತ್ಯೂಬಿಂಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಡಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯೂರ್ತ್ಸ್ ಬುರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ  ಇಂಡಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವಾಗ ,ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ ,  ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು.ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸಂವಹನ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥದ  ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆಧುನಿಕ ರೂಪದ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆಯು -೧೯೬೮ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹನ್ಸ್ ಯೆನ್ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಆಗುತ್ತದೆ.ಈ ಕನಸನ್ನುನಾವು  ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಹಂಬಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನನಸಾದರೆ ,ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ  ಕನ್ನಡ ಮುಂದೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

Read Full Post | Make a Comment ( 6 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...